ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ผลงานวิชาการ

หัวข้อวิชาการ เจ้าของผลงาน หมวดวิชา
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ นางสาวอุไรวรรณ ปล้องไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง งานประดิษฐ์จากเศษกระดาษเหลือใช้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวจงรักษ์ พาหน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุดหลักภาษาแสนสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวอรนุช เกื้อกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชุด ตัวสะกด จดจำไว้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ นางราศรี ไชยกล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระลดรูป เปลี่ยนรูป โดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นางทิฎฐิ ขลิกคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การจัดประสบการณ์ตามแนวโปรแกรมมาทาล เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย นางรุ่งทิวา เลี่ยวสกุล การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
การประเมินโครงการเปิดโลกใบใหม่ด้วยหนังสือ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จังหวัดภูเก็ต นางสาวภคมน แก้วภราดัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ