กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพงศ์วัชร์ โชติเขมรัชต์
ครู คศ.1

นายภัทรพล หนูแป้น
ครู คศ.1