กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก