ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ประวัติโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 26 ซอยขจร ถนนกระบี่ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076- 211572 โทรสาร 076-222167 สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 การบริหารการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ มีองค์ประกอบการบริหาร แบบองค์กร มีวิสัยทัศน์ มีปรัชญาการจัดการศึกษา ชี้นำเป้าหมายระดับโรงเรียนและระดับเทศบาล กระบวนการบริหารบุคลากร ได้ยึดหลักการของการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นเป้าหมาย เพื่อพัฒนาเยาวชน ให้มีศักยภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้เรียนอย่างมีความสุข เป็นคนดีของสังคม สามารถพัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้ และตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในด้านกิจกรรมอย่างทั่วถึง

วิสัยทัศน์

"โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีพลานามัยสมบูรณ์ สร้างสัมพันธ์ชุมชน ปฏิบัติตนตามวิถีไทย ก้าวสู่ความเป็นสากล"

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ มีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยี เพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ร่วมสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา วัฒนธรรม สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีขวัญกำลังใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพของตน
  3. พัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษา
  4. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  1. การบริหารและการจัดการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษาชาติ
  2. มีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยี
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีมาตรฐานตามวิชาชีพ
  4. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค มีเพียงพอและเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
  5. โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย