หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

หลักสูตรปกติ

  1. ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3
  2. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3