วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม
มีพลานามัยสมวัย สร้างสัมพันธ์ชุมชน
ปฏิบัติตนตามวิถีไทย ก้าวไกลสู่ความเป็นสากล
โดยการบริการจัดการแบบมีส่วนร่วม