ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2451 โดยท่านเจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์ ร่วมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองภูเก็ต พ่อค้าประชาชน เป็นผู้ร่วมดำเนินการจัดตั้ง ตลอดจนการหาเงิน ให้ครูผู้สอน สภาพอาคารเรียนเป็นอาคารชั้นเดียวหลังคามุงจาก จำนวนนักเรียนครั้งแรกมี 24 คน

ต่อมา พ.ศ. 2456 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยท่านเจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์สร้างให้ เป็นอาคารชั้นเดียวฝาก่ออิฐถือปูน พื้นซีเมนต์ หลังคามุงกระเบื้องจีน จำนวน 5 ห้องเรียน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประจำอำเภอทุ่งคา” (ขจรวิทยา) และได้โอนครูไปรับเงินเดือนทางกองธรรมการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมูลฐาน จนถึงชั้นประถมปีที่ 4

 • วันที่ 1 ตุลาคม 2483 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนศึกษาผู้ใหญ่ โดยจังหวัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต
 • พ.ศ. 2496 ได้สร้างอาคารเรียนถาวรหลังที่ 1 จำนวน 12 ห้องเรียน สภาพอาคารเป็นอาคาร 2 ชั้น ตึกครึ่งไม้ จากเงินงบประมาณ 100,000.- บาท และเงิน กศล. 100,000.- บาท รวมเป็น 200,000.- บาท เทศบาลเมืองภูเก็ตสมทบ ให้อีก 60,000.- บาท การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่จะต้องมีงบประมาณในการก่อสร้างถึง 200,000.- บาท ทางโรงเรียน จึงต้องจัดหาเงินเพิ่มเติมให้ครบจำนวน 35,000.- บาท โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน และบุคคลในชุมชนจนครบ และได้ดำเนินการจัดการก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 โดยท่านเจ้าอาวาสวัดขจรรังสรรค์ เป็นผู้อนุมัติสถานที่ในการก่อสร้างโรงเรียนขึ้นและให้พระใบฎีกาสกล อิชิโต เป็นผู้ควบคุมดูแลก่อสร้าง
 • วันที่ 1 เมษายน 2506 ได้โอนโรงเรียนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองภูเก็ต และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์”
 • พ.ศ. 2508 เทศบาลเมืองภูเก็ตได้ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 1 ออกไปอีก 6 ห้องเรียน ทางด้านขวาของตัวอาคารชั้นบนและชั้นล่าง เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ใช้งบประมาณ 127,000.- บาท
 • พ.ศ. 2509 เทศบาลเมืองภูเก็ต ได้ทำการก่อสร้างเพิ่มเติมจากอาคารเดิม ออกไปจากที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2508 โดยหันหน้าด้านประตูห้องเรียนตรงกับอาคารเรียนหลังแรก จำนวน 6 ห้องเรียน ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ใช้งบประมาณ 200,000.- บาท
 • พ.ศ. 2512 เทศบาลเมืองภูเก็ต ได้ต่อเติมจากอาคารเดิมในปี พ.ศ.2509 อีกจำนวน 2 ห้องเรียน ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง มาบรรจบทางด้านซ้ายมือของอาคารเรียนหลังเก่า ใช้งบประมาณ 75,000.- บาท
 • พ.ศ. 2515 เทศบาลเมืองภูเก็ต ได้สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น เป็นสภาพตึก 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน นับเป็นอาคารเรียนหลังที่ 2 ใช้งบประมาณเทศบาล 560,000.- บาท
 • พ.ศ. 2523 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2523
 • พ.ศ. 2535 อาคารเรียนหลังที่ 1 ซึ่งเป็นตึกครึ่งไม้ สร้างไว้เมื่อ พ.ศ.2496 ได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาถึง 39 ปี จึงได้รื้อถอนอาคารหลังนี้ แล้วสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ บนพื้นที่อาคารเดิม มีลักษณะเป็นตึก 4 ชั้นจำนวน 26 ห้อง เริ่มทำการสร้างเมื่อเดือนมิถุนายน 2535 สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2536 ใช้เวลาปลูกสร้างประมาณ 9 เดือน ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินงบประมาณเทศบาลรวมเป็นเงิน 13,990,000.- บาท
 • วันที่ 10 มีนาคม 2538 ได้ต่อเติมห้องเก็บของใต้บันไดขึ้น-ลง อาคาร 1 จำนวน 3 แห่ง โดยทำเป็นผนังก่ออิฐมีประตูเข้าออก 1 บาน พื้นที่ 9 ตารางเมตร ใช้งบประมาณเทศบาล 10,000.- บาท (อันดับที่ 597 ตามทะเบียนอสังหาริมทรัพย์) และได้ต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารเรียนหลังบันไดทางขึ้นอาคาร 1 จำนวน 2 แห่งขนาด 2.62X2.50 เมตร ใช้กระเบื้องโปร่งแสงสลับกระเบื้องลอน สร้างด้วยเงินงบประมาณเทศบาล 24,500.- บาท (อันดับที่ 621 ตามทะเบียนอสังหาริมทรัพย์)
 • วันที่ 30 มิถุนายน 2538 ปูพื้นซีเมนต์รอบอาคารเรียน 1 พื้นที่ 143 ตารางเมตร สร้างด้วยเงินงบประมาณเทศบาล 52,000.- บาท (อันดับที่ 615 ตามทะเบียนอสังหาริมทรัพย์)
 • พ.ศ. 2538 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ประจำปี 2538
 • พ.ศ. .2538 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรม จริยศึกษาดีเด่นระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2538
 • พ.ศ. 2539 ได้ปูกระเบื้องอ่างล้างหน้า ล้างมือหน้าห้องน้ำ ชาย-หญิง และพื้นที่ห้องน้ำ ชาย-หญิง อาคารเรียน 1 ติดตั้งประตูม้วนห้องอาหาร
 • พ.ศ. 2540 ได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยเงินงบประมาณเทศบาลเมืองภูเก็ต 512,000.- บาท และได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง จากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ และจำนวน 5 เครื่อง จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต
 • พ.ศ. 2541 ได้รับการคัดเลือกจาก สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย และกรมการปกครอง ให้เป็นโรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่ รางวัลชมเชยที่ 1 ระดับประถมศึกษา
 • พ.ศ. 2542 ปรับปรุงบริเวณที่จำหน่ายอาหาร โดยก่อสร้างซิงค์ล้างจานติดผนัง ยาว 15 เมตร และติดตั้งถังบำบัดรับน้ำเสียจากโรงอาหาร พร้อมวางท่อระบายน้ำเสียจากบริเวณจำหน่ายอาหารเข้าถังบำบัด
 • พ.ศ. 2542 ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ระยะที่ 2 โดยปรับปรุงพื้นผิว ติดตั้งประตู หน้าต่าง ปรับปรุงวัสดุผิวพื้นและ ผนังฝ้าเพดาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ต่อเติมหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า พื้นที่โรงอาหาร
 • พ.ศ. 2543 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในห้องเรียน ห้องกิจกรรม ระเบียงอาคาร ปรังปรุงห้องซาวด์แลบ
 • พ.ศ. 2544 ปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 5 ต่อเติมเวที ติดผ้าม่านในห้องประชุม ติดแอร์ และตู้เก็บอุปกรณ์ ในห้องประชุม
 • พ.ศ. 2546 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร เสนอผู้บริหารเทศบาลเมืองภูเก็ต เสนอให้มีการรื้อถอนอาคารเรียน 2 เพื่อจะดำเนินการสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทน
 • พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ศิลปะทรงไทยประยุกต์ เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 6,400,000.- บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) เงินสมทบเทศบาลเมืองภูเก็ต โดยใช้เงินกู้จากกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม 13,400,000.- บาท (สิบสามล้านสี่แสนบาทถ้วน)ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท กิจการร่วมค้าทีซีเอส จำกัด วงเงิน 19,800,000.- บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)ลักษณะอาคารประกอบด้วย ชั้นใต้ดิน ห้องเรียนอนุบาล ห้องสมุดอัตโนมัติ ห้องเรียนการศึกษาภาคบังคับ
 • พ.ศ. 2551 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2551