ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  กรรมการสถานศึกษา

นายศิวะ แสงมณี ประธาน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.อมรรัตน นาคะโร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิวัฒน์ เอ่งฉ้วน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางยินดี มโนสุนทร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวกิรณี นรบาล กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวสุธันนี กี่ศิริ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระปลัดประสิทธิ์ ปิยสีโล กรรมการ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
นางสาวธัชสริญญ์ ฤทธิโชติ กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
นายวิวัฒน์ชัย สินคณารักษ์ กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง
นางรุ่งทิวา เลี่ยวสกุล กรรมการ ผู้แทนครู
นางขวัญอ่อน โอวาส กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
นายนิมิตร อารีย์พงศ์ กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายนิรันดร์ คงตันติกุล กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางรัชนี โภชนาธาร กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา