ภาษาถิ่นภูเก็ต
- เส่ล้อง คือ ชาร้อน
- ก้อ คือ พี่สาวหรือน้องสาวฝ่ายพ่อ
- ก่องจ้อ คือ ทวด
- ก้อง คือ ปู่ ตา
โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
เว็บไซต์น่าสนใจ

  ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ.
1. นายทองดี   ครูใหญ่ 2451-2452
2. นางเฉ่งหาย เตี่ยวประดิษฐ์ ครูใหญ่ 2452-2456
3. นายต่ายสั้น สอนดารา ครูใหญ่ 2456-2460
4. นายช่วง รักชาติ ครูใหญ่ 2460-2465
5. นายต่ายสั้น สอนดารา ครูใหญ่ 2465-2471
6. นายเชื้อ สุขาพันธ์ ครูใหญ่ 2471-2474
7. นายจาง ขวัญเมือง ครูใหญ่ 2474-2475
8. นายแจ้ง สิงห์ชู ครูใหญ่ 2475-2476
9. นายเกียรติ ฉายสบัด ครูใหญ่ 2476-2478
10. นายวิวัฒน์ วาจาสัตย์ ครูใหญ่ 2478-2479
11. นายเกียรติ ฉายสบัด ครูใหญ่ 2479-2481
12. นายวิวัฒน์ วาจาสัตย์ ครูใหญ่ 2481-2483
13. นายเกียรติ ฉายสบัด ครูใหญ่ 2483-2484
14. นายนวล คำทัปน์ ครูใหญ่ 2484-2486
15. นายระดับ มณีศรี ครูใหญ่ 2486-2488
16. นางทัศนีย์ ไชยโกมล ครูใหญ่ 2488-2489
17. นายเจียร์ ชอบดี ครูใหญ่ 2489-2489
18. นายทัน โสฬส ครูใหญ่ 2489-2492
19. นายประหยัด บุญยง ครูใหญ่ 2492-2494
20. นายบุญส่ง สวัสดิเวช ครูใหญ่ 2494-2501
21. นายมานิต เกษตริกะ ครูใหญ่ 2501-2503
22. นายสกุล หุตางกูร ครูใหญ่ 2503-2504
23. นายมานิต เกษตริกะ อาจารย์ใหญ่ 2504-2534
24. นายมานิต เกษตริกะ ผู้อำนวยการ 2534-2536
25. นายวรเดช เทพณรงค์ ผู้อำนวยการ 2536-2543
26. นางอรัญญา ลีนานนท์ ผู้อำนวยการ 2544-2548
27. นายสมบูรณ์ วรพิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ 2548-2553
28. นางรัชนี โภชนาธาร ผู้อำนวยการ 2553-ปัจจุบัน